หมวดหมู่ : สมาคมผู้ปกครองบุุคคลออทิซึม(ไทย)
หัวข้อ : การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ระหว่าง 14-17 มีนาคม 2562
โดย : admin
อ่าน : 765
พุธ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

#Resolutions of Thai Autism Network#Resolutions of The National Annual General Meeting of Association of Parents for Thai Persons with autism 2019

การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทย ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ระหว่าง 14-17 มีนาคม 2562. ตลอด 4 วันของการประชุม มี “ความเข้มข้น ความคม ความชัด ความลึก และความหลายหลาย”ในการ นำ 4 กลไกหลักตามออทิสติก โรดแมป ไปสู่การปฎิบัติ
การประชุม ที่จัดแบ่งกลุ่ม เป็น. 8 Cluster หรือ 8 กลุ่มภาค ที่สมาคม กำหนดกลไกการทำงานเพื่อการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกชมรม ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย. โดยทั้ง 8กลุ่มภาค จะมีประธานกลุ่มที่ทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มภาค นำประเด็นที่หารือกันในที่ประชุม กำหนดเป็นแนวขับเคลื่อนและข้อเสนอของแต่ละกลุ่ม การอภิปรายกันในกลุ่ม นอกจากจะช่วยให้ “ทุกคน เรียนรู้อย่างเข้าใจ เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมแล้ว ยังมีโอกาส คิดในลักษณะ THINK TANK ร่วมกัน “ ชื่นชมทุกกลุ่มที่ผลิตผลงาน เชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ร่วมกันการมีข้อตกลงร่วมเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติ. นับเป็นการ Change หรือเปลี่ยนแปลง การทำงานสมาคม เข้าสู่การทำงานในรูปแบบใหม่ ที่ร่วมถึงการใช้ เทคโนโลยี่ 4.0 มาใช้ในการประชุม. มีหลายครั้งที่ประธานชมรม ส่งข้อมูลการประชุมไปยังจังหวัดของตนเพื่อฟังความคิดเห็นและนำมาเสนอที่ประชุม. ต้องให้คะแนน เต็ม ด้วยความรักและความจริงใจ
กระบวนการประชุมในครั้งนี้ สมาคมได้เชิญ APCD หรือ ศูนย์พัฒนาฝึกอบรมคนพิการแห่งภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค มาเล่าถึง โครงการ Autism Mapping. Project ที่สมาคมอาเซียน ร่วมกับ AAN หรือเครือข่ายออทิสติกอาเซียนที่สมาคมเป็น 1 ในประเทศสมาชิก มาเล่าถึงสถานการณ์ของ 10ประเทศอาเซียน เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบว่า อาเซียนทำอะไร คิดอะไร และเราจะเดินไปด้วยกันอย่างไร. ทำให้ข้อเสนอ สมาคมครั้งนี้ มีถึงระดับนานาชาติด้วย
วันนี้ เป็นวาระการประชุมอย่างเป็นทางการ. ที่ประชุมจะมีมติ ตามกรอบประเด็น ดังนี้
1.กรอบการส่งเสริมสุขภาพ
2.กรอบการส่งเสริมการศึกษา
3.กรอบการส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการและบ้านพิทักษ์
4.กรอบส่งเสริมงานวิจัย
5.กรอบประเด็นที่จะเสนอให้มีการขับเคลื่อนระดับอาเซียน
6.กรอบในการส่งเสริมความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายออทิสติก ระดับพื้นที่
“บ่ายนี้ น่าจะมีคำตอบ”
ชูศักดิ์ จันทยานนท์ รายงานจากชลพฤกษ์ รีสอร์ต07.26