หมวดหมู่ : สมาคมผู้ปกครองบุุคคลออทิซึม(ไทย)
หัวข้อ : สมาคมสภาผู้ปกครองและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เสนอนโยบายเด็กพิเศษ ต่อพรรคการเมือง
โดย : admin
อ่าน : 2601
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

17ธค.2561 คณะกรรมการสมาคมสภาผู้ปกครองและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายสุชาติ โอวาทวรรณกุล นายปราโมทย์ ธรรมสโรช พร้อมเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กว่า 70 คน ยื่นข้อเสนอการพัฒนานโยบายด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษต่อ พรรคชาติไทยพัฒนา โดย นส.กัญจนา ศิลปอาชา และคณะกรรมการบริหารพรรค ให้การต้อนรับ และรับฟังประเด็นข้อเสนอต่างๆ
นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ กล่าวว่าสมาคมฯ ทำงานให้การสนับสนุนช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมายาวนาน ร่วมกับชมรมเครือข่ายกว่า 300 ชมรม รวมถึงสมาคมแห่งชาติด้านออทิสติก สติปัญญา แอลดี และจิต ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอคือนโยบายด้านสังคม สำหรับกลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ที่เข้าไม่ถึงโอกาสเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้สิทธิเท่าเทียม ให้กลุ่มบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และครอบครัวทั้งที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน กว่า 250,000 คน ได้รับการดูแลที่ตรงจุดด้านสวัสดิการ การส่งเสริมอาชีพ มีงานทำ และ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า ที่ผ่านมาทำเรื่องคนพิการมาโดยตลอด ดังนั้นจะไม่ทิ้งบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพราะนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี บิดา เน้นความสำคัญ และ ผลักดันการศึกษา ให้เด็กในทุกกลุ่ม และดูแลคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ความมั่นใจว่า พรรคชาติไทยพัฒนา จะสานต่อเดินหน้า ดูแลคนพิการให้ดีที่สุดเหมือนที่ผ่านมาและขอให้กำลังใจกับผู้ปกครองและเด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกคน เพื่อให้มีสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม
ครั้งต่อไป สมาคมสภาผู้ปกครองและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ. เตรียมส่งข้อเสนอต่อพรรคการเมืองทุกพรรค และพร้อมเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม. ปัจจุบัน หากดูจากข้อมูลภาครัฐ ประเทศไทยมีจำนวนบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มออทิสติก บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้ สมาธิสั้น และบกพร่องทางจิตใจ พฤติกรรม อีกกว่า 2,000,000 คน ที่ไม่ได้เข้าระบบ การทำบัตรคนพิการ ทำให้ไม่มีสิทธิ และไม่ได้ระบบริการที่จำเป็น ทั้งการรักษา ยา การฟื้นฟูสมรรถภาพ การศึกษาที่เหมาะสม เพราะกฎหมายคนพิการให้สิทธิเฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเท่านั้น
พรรคการเมืองที่สนใจนำเสอนนโยบาย สร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ จึงควรพิจารณารับฟังข้อเสนอจาก เครือข่ายสมาคมสภาผู้ปกครองและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ขอบคุณกลุ่มเยาวชนและตัวแทนผู้ปกครองที่ร่วมกันแสดงตัวตนและร่วมนำเสนอต่อพรรคการเมืองต่างๆ