หมวดหมู่ : สมาคมผู้ปกครองบุุคคลออทิซึม(ไทย)
หัวข้อ : ขับเคลื่อน 4 กลไกหลักออทิสติกโรดแมป
โดย : admin
อ่าน : 2363
ศุกร์์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ขับเคลื่อน 4 กลไกหลักออทิสติกโรดแมป : พัฒนาระบบห้องเรียนคู่ขนาน

      ตามที่สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) เสนอสพฐ จัดตั้ง คณะทำงานพัฒนาระบบห้องเรียนคู่ขนานและห้องสอนเสริมการศึกษาพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการเรียนรวม สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุม คณะทำงาน เมื่อ 29พ.ย. 2561 โดยนายอัมพร. พินะสา รองเลขาธิการ เป็นประธานการประชุม มีแกนนำสมาคม 3 ท่าน คือ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายปราโมทย์ ธรรมสโรช และนางจิรพันธ์ุ ตันมณี เข้าร่วมประชุมในภาคตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนผู้ปกครองการประชุมยึดแนวทาง 9 ข้อ ที่สมาคมเสนอเป็นแนวพิจารณา และมีมติสำคัญในครั้งนี้คือ
  1.จัดทำฐานข้อมูลการจัดห้องเรียนคู่ขนานที่ดำเนินการในปัจจุบัน พร้อมวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย รวมถึงปัญหาอุปสรรค เพื่นำมาพิจารณาแก้ไข โดยมอบ ทีมวิชาการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วนและเตรียมนำเสนอในการประชุมปฎิบัติการในปลายเดือนมกราคม 2562
   2. เตรียมจัดทำอนุบัญญัติเพื่อรองรับการทำงานของห้องเรียนคู่ขนาน ห้องสอนเสริมการศึกษาพิเศษ สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกกลุ่ม โดยมอบ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์เป็นประธานพร้อมทีมกฎหมายจาก สพฐ โดยให้มีการจัดกลไกกำกับ ทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษา
   3. เตรียมจัดทำ แผนพัฒนาห้องเรียนคู่ขนานและห้องสอนเสริมการศึกษาพิเศษ ทั้งแผนระยะสั้น Quick Win แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว ที่มีทั้งแผนงานและแผนงบประมาณที่ชัดเจน โดยมอบ ผอ.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นประธานยกร่าง และนำเสนอในคณะทำงานต่อไป เพื่อเตรียมเสนอต่อ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
     4. เตรียมขยายการจัด”ห้องเรียนคู่ขนานและห้องสอนเสริม”ในปีการศึกษา 2562 โดยให้มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ
      5. ให้จัดระบบสนับสนุนหรือ Support System รวมถึงดำเนินการจัดทำวิจัยและจัดการความรู้ อย่างเป็นระบบ 
      6.นัดประชุมครั้งต่อไป สัปดาห์ที่สาม ของเดือนมกราคม2562