หมวดหมู่ : สมาคมผู้ปกครองบุุคคลออทิซึม(ไทย)
หัวข้อ : สี่กลไกหลักตามออทิสติกโรดแมป
โดย : admin
อ่าน : 2340
เสาร์์ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

สี่กลไกหลักตามออทิสติกโรดแมป

    กลไก ที่ 3 กลไกด้านสวัสดิการและอาชีพ. เป็นกลไกที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบในการดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย. ทั้งด้านการส่งเสริมการมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระ และการจัดบ้านพิทักษ์ออทิสติก ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง จัดในศูนย์ดูแลศักยภาพบุคคลออทิสติก ในสังกัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. บ้านพิทักษ์สิทธิ์ในชุมชน หรือ Group Home หรือระบบบ้านพักชั่วคราว Respites Care Unit ซึ่งกำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับปัจจุบันด้วย
     เครือข่ายออทิสติก พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าว จึงเสนอให้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำประเด็นนี้อยู่ในการขับเคลื่อน “สมัชชาคนพิการแห่งชาติด้วย” เพราะต้องการทรัพยกรการจัดการที่ต่อเนื่องเป็นระบบ มีระเบียบปฎิบัติรองรับชัดเจน และควรขยายผลให้ได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ